SHOQATA HUMANITARE „BAMIRSIA 2018“ – ZVICËR (për rajonin Shkup / Kumanov) Neni 1. Shoqata humanitare „Bamirsia 2018“ është shoqat e pavarur juridike, që mbështetet në kodin civil zvicran, Neni 60-të dhe neneve tjera përcjellëse për formimin dhe themelimin e shoqatave në Zvicr, në bazë vullnetare të bashkatëdhetarve që punojn dhe veprojn jasht vendlindjes. Neni 2. Shoqata u themalua për qëllime humanitare për të mbështetur: · Familjet e jetimave · Familjet me sëmundje të ndryshme · Familjet për nevoja ushqimore, etj. Neni 3. Shoqata angazhohet për marëdhënie të mira me te gjithë bashkatdhetarët (mbrenda dhë jashtë vendlindjes) si dhe bashkpunon me çdo subjekt dhë shoqatë që vepron per qëllime humanitare Neni 4. Për realizimin e qëllimeve shoqata bazohet në pagesën e antarsis dhe nga ndihmat vullnetare. Neni 5. Antar i shoqates mund të bëhet çdo person (pa dallim përkatsin kombtare dhe fetare) që pranon statutin dhe rregulloren e shoqatës si dhe paguan rregullisht antarsin vjetore. Neni 6. Shoqata Humanitare „Bamirsia 2018“ finansohet nga: · Antarsia · Ndihmat vullnetare · Në raste të veçanta organizohen aksione vullnetrare me qëllim grumbullim ndihmash (vendim që duhet të mirret nga kryesija e shoqates) Neni 7. Antarsia mujore është CHF 10.00 (e më shum sipas dëshirës) Neni 8. Organ më i lart i Shoqates është Kuvendi. Neni 9. Kuvendi i rregullt i shoqatës „Bamirsia 2018“ mbahet një her në vjet. Neni 10. Në rast nevoje kuvend te jashtëzakonshëm mund të thërras: · Kryesia e shoqatës me 2/3 e votave · Antarsia e shoqatës (me votat e 2/3 të antarve, nga numri i përgjithshëm i antarve). Neni 11. Kuvendi aprovon statutin dhe rregulloren e shoqatës. Neni 13. Në kuvend paraqitet raporti vjetor i punës së kryesisë (në kuvend kryesia/antarët e shoqates bëjn debat, shprehin ankesa, japin propozime, miratojnë punën e bërë brenda një vitit si dhe bëhet plani për vitin e ardhëshëm) Neni 14. Në rast të shpërndarjes së shoqatës, fondet e shoqatës i dedikohen për cështje bëmirsije shoqatave ose personave juridik që kan qëllime dhe statut të ngjajshëm me shoqaten „Bamirsia 2018“ Statuti u përpilua dhe aprovua unanimisht nga antarët e kuvendit me datë ______________________ , dhe hynë në fuqi prej datës së lëshuar.

Statuti

Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
11.Mars 2018

Statuti

Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
SHOQATA HUMANITARE „BAMIRSIA 2018“ – ZVICËR (për rajonin Shkup / Kumanov) Neni 1. Shoqata humanitare „Bamirsia 2018“ është shoqat e pavarur juridike, që mbështetet në kodin civil zvicran, Neni 60-të dhe neneve tjera përcjellëse për formimin dhe themelimin e shoqatave në Zvicr, në bazë vullnetare të bashkatëdhetarve që punojn dhe veprojn jasht vendlindjes. Neni 2. Shoqata u themalua për qëllime humanitare për të mbështetur: · Familjet e jetimave · Familjet me sëmundje të ndryshme · Familjet për nevoja ushqimore, etj. Neni 3. Shoqata angazhohet për marëdhënie të mira me te gjithë bashkatdhetarët (mbrenda dhë jashtë vendlindjes) si dhe bashkpunon me çdo subjekt dhë shoqatë që vepron per qëllime humanitare Neni 4. Për realizimin e qëllimeve shoqata bazohet në pagesën e antarsis dhe nga ndihmat vullnetare. Neni 5. Antar i shoqates mund të bëhet çdo person (pa dallim përkatsin kombtare dhe fetare) që pranon statutin dhe rregulloren e shoqatës si dhe paguan rregullisht antarsin vjetore. Neni 6. Shoqata Humanitare „Bamirsia 2018“ finansohet nga: · Antarsia · Ndihmat vullnetare · Në raste të veçanta organizohen aksione vullnetrare me qëllim grumbullim ndihmash (vendim që duhet të mirret nga kryesija e shoqates) Neni 7. Antarsia mujore është CHF 10.00 (e më shum sipas dëshirës) Neni 8. Organ më i lart i Shoqates është Kuvendi. Neni 9. Kuvendi i rregullt i shoqatës „Bamirsia 2018“ mbahet një her në vjet. Neni 10. Në rast nevoje kuvend te jashtëzakonshëm mund të thërras: · Kryesia e shoqatës me 2/3 e votave · Antarsia e shoqatës (me votat e 2/3 të antarve, nga numri i përgjithshëm i antarve). Neni 11. Kuvendi aprovon statutin dhe rregulloren e shoqatës. Neni 13. Në kuvend paraqitet raporti vjetor i punës së kryesisë (në kuvend kryesia/antarët e shoqates bëjn debat, shprehin ankesa, japin propozime, miratojnë punën e bërë brenda një vitit si dhe bëhet plani për vitin e ardhëshëm) Neni 14. Në rast të shpërndarjes së shoqatës, fondet e shoqatës i dedikohen për cështje bëmirsije shoqatave ose personave juridik që kan qëllime dhe statut të ngjajshëm me shoqaten „Bamirsia 2018“ Statuti u përpilua dhe aprovua unanimisht nga antarët e kuvendit me datë _________________________ , dhe hynë në fuqi prej datës së lëshuar.
11.Mars 2018